Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Lýdia Budziňáková
Informácie:

Lektorka sa v profesionálnej oblasti venuje občianskemu, obchodnému

a pracovnému právu, tiež komunálnemu a medicínskemu právu,

-          skúsenosti z oblasti samosprávy nadobudla 14-ročnou praxou na mestskom úrade na pozícii vedúcej majetkového odd., ďalej ako hlavný kontrolór obce, poslanec Mestského zastupiteľstva, predseda majetkovej komisie a člen komisie zastupiteľstva VUC, špecializovala sa na majetok samosprávy

-          od r. 2005 sa venuje verejnému obstarávaniu pre verejných obstarávateľov aj pre uchádzačov, niekoľko rokov ako expert UVO pre oblasť právo

-           lektorka sa posledných päť rokov ako podnikový právnik akciovej spoločnosti, predseda dozornej rady venuje intenzívne obchodnému, pracovnému a medicínskemu právu

-          od r. 2012 je zapísaná v Zozname MPSVaR SR sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, posledné dva roky intenzívne rieši podnikové kolektívne spory aj kolektívne spory vyššieho stupňa

-          v r. 2009 až 2015 vykonávala činnosť externého hodnotiteľa projektov miestnej akčnej skupiny

-          v mimopracovnom čase vykonáva funkciu predsedu Rady rodičov pri ZŠ a člena Rady školy ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Lektorovanie podujatí: 02. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
12. 03. 2019 - Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*
24. 10. 2017 - Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov *pracovné stretnutie majiteľov a správcov*
05. 04. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
22. 11. 2016 - Obchodné spoločnosti obcí
Autorstvo publikácií: