Archív pozvánok - 2018

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
03.12.2018Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková , Umelecká agentúra LETart, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Barbara Gindlová
30.11.2018Elektronický výkon verejnej moci v podmienkach samosprávy a školstva - eGovernmentMsKS MichalovceMgr. Michal Belohorec
16.11.2018KONIEC FUNKČNÉHO OBDOBIA 2014 – 2018 A PRÍPRAVA NOVÉHO VOLEBNÉHO OBDOBIAMsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
26.10.2018Aktuality vo verejnom obstarávaníMsKS MichalovceIng. Iveta Beslerová
18.10.2018MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časťHotel Glamour, Zempl. Šírava, časť KalužaJUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
15.10.2018Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkovpre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctvaMsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
10.10.2018Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôlMsKS MichalovcePhDr. Viera Hajdúková, PhD.
09.10.2018MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvojMsKS MichalovceIng. Iveta Ištoková
04.10.2018VEDENIE POKLADNICEz hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.MsKS MichalovceIng. Mária Kasmanová
25.09.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
17.09.2018Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka.Hotel Vinnay, Vinné jazeroIng. Gašparovičová, JUDr. Ney
17.09.2018Úlohy obce v sociálno právnej ochrane a kuratele - Zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. od 1.4.2018 – pôsobnosť obce a financovanieKošice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
11.09.2018Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka MsKS MichalovceMgr. Maroš Bučko
07.09.2018ŠPECIFIKÁ MODERNEJ SPRÁVY REGISTRATÚRYCVČ Sobrance Námestie slobody 1, 073 01 SobranceMgr. Ľubica Kováčová
06.09.2018ŠPECIFIKÁ MODERNEJ SPRÁVY REGISTRATÚRYMestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné,Mgr. Ľubica Kováčová
05.09.2018Aplikácia zákonníka práce v praxiMichalovce, MSKS JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
04.09.2018ŠPECIFIKÁ MODERNEJ SPRÁVY REGISTRATÚRYMsKS MichalovceMgr. Ľubica Kováčová
03.09.2018Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín, celkovo 5 dní: 3.-4.9.2018 a 11.-13.9.2018Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Terézia Urbanová
18.06.2018Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenáchMsKS MichalovceJUDr. Marián Hoffmann, PhD.
12.06.2018APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXI (vybrané inštitúty Zákonníka práce, novela ZP účinná k 1.5. 2018, výber zo zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov účinného od 25.5.2018, oblasť pracovnoprávnych vzťahov).MsKS MichalovceJUDr.Vladimíra Žofčinová PhD.
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Tibor Schlosser, CSc.
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
21.05.2018 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE - ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť KalužaMgr. Tamášová, JUDr. Žofčinová PhD.
03.05.2018Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovŠtrbské Pleso, hotel Trigan Mgr. Agáta Krupová, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová
03.05.2018Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová , Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
25.04.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Pavol Kukučka, PhDr. Dušan Gallo , Patrícia Popovičová, Ing. Pavel Kopčík
19.04.2018Štandardy pre eGovernment a zverejňovanieMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
12.04.2018Novela zákona o obecnom zriadení k 1.4.2018MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
11.04.2018Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Vladimír Pirošík, Ľubomíra Hnátová, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková
05.04.2018Konsolidovaná účtovná závierka v samospráveMsKS MichalovceIng. Lucia Kašiarová, FCCA alebo Ing. Miriam Majorová, PhD.
19.03.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
14.03.2018Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy , ich evidencia a účtovanie.MsKS MichalovceIng. Mária Kasmanová
08.03.2018Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadeníMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
07.03.2018Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadochMsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
01.03.2018FINANČNÁ KONTROLA PODĽA ZÁKONA č. 357/2015 Z. z. *praktické postupy a rady*MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
27.02.2018Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018MsKS Michalovcedoc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár PhD.
21.02.2018Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017MsKS MichalovceIng. Mária Brániková
19.02.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
15.02.2018ELEKTRONICKÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY - obce, mestá, MČ KE, VÚC a nimi zrieadené RO a PO (aj pre tých, ktorí nemajú informačný systém)Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Miroslava Miková
08.02.2018Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl a školských zariadeníMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
06.02.2018Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Michalovce, Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25 JUDr. Mária Stahovcová
19.01.2018Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018Michalovce, Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25 JUDr. Vladimír Pirošík
16.01.2018Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SRMsKS Michalovce JUDr. Maroš Bučko
Pozvánky