O nás

Základné informácie

Regionálne vzdelávacie centrum Košice (používaná skratka RVC Košice) je záujmovým združením právnických osôb. Bolo zaregistrované 17.6.1998 v registri združení na Krajskom úrade v Košiciach. Zakladateľmi združenia boli Regionálne združenie mesta Košice a Regionálne združenie RUDOHORIE.

V súčasnosti združuje RVC Košice obce a mestá Košického samosprávneho kraja, mestské časti Košíc, školy zriadené obcami a VÚC a iné príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávou v tomto regióne.

Na našich podujatiach sa zúčastňujú okrem zamestnancov členských obcí a škôl aj pracovníci organizácií, ktorí nie sú našili členmi. Pre týchto účastníkov je však vložné na semináre vyššie.


Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia: Hlavná 68, 040 01  Košice

Kancelária/korešpondenčná adresa: Werferova 1, 040 11  Košice

 

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1274035053/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Tel.: 0905 883 099, 0915 937 667

E-mail: rvcke@rvcvychod.sk, rvcke2@rvcvychod.sk

 

Štatutár RVC :
Ing. Ján KOKARDA, predseda rady RVC Košice

Riaditeľka RVC: Ing. Ľubomíra BOROŠOVÁ - rvcke@rvcvychod.sk, 0905 883 099

Administratívny pracovník: Miroslav BOROŠ - rvcke2@rvcvychod.sk, 0915 937 667

Orgány RVC Košice:

Valné zhromaždenie
Tvoria ho všetci členovia RVC Košice v zastúpení štatutára organizácie. Koná sa 1x za 2 roky.

Rada
1. Ing. Ján KOKARDA, starosta obce Ždaňa – predseda, štatutár združenia
2. Ing. Viktor MIKLUŠ, starosta MČ KE Vyšné Opátske – podpredseda
3. Ing. Ľubomír ŠIMKO, starosta obce Svinica
4. Ing. Ľubomír KRAJŇÁK, starosta obce Kysak
5. p. Juraj GMITRO, starosta obce Blažice

Kontrolná komisia:

1. p. Denisa VARGOVÁ, starostka obce Gyňov
2. Ing. Štefan PETRÍK, starosta obce Valaliky

Členstvo v RVC

Poplatok platia obce a školy s právnou subjektivitou.
Školy bez právnej subjektivity sú súčasťou obce. Poplatok je na obyvateľa obce, resp. žiaka školy.

Minimálne členské je: 35,- € / rok

Počet obyv. k 1. 1. príslušného roka Poplatok
do 350 35,-€ / obec / školu /rok*
351 – 3.000 0,10 € / obyvateľa/žiaka
3.001 – 10.000 0,07 € / obyvateľa
10. 001 – 20.000 0,05 € / obyvateľa
20.001 – a viac 0,03 € / obyvateľa
iné právnické osoby 50,- € / rok

 


Poplatky za semináre

Typ podujatia Poplatok pre člena RVC Košice Poplatok pre nečlena RVC Košice
Jednodňové semináre 25  - 35€ 40 - 50€
Akreditované kurzy 50 - 90 € /deň + minimálne 20 € oproti cene pre členov
Viacdňové podujatia Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia + minimálne 15 € oproti cene pre členov
Podujatia pripravené na mieru – podľa požiadaviek klienta Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia po dohode s klientom Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia po dohode s klientom
Poznávacie cesty Cena je určená podľa skutočných nákladov + minimálne 20 € oproti cene pre členovRVC Košice a RVC Prešov si navzájom uznávajú členstvo - t.j. členovia susedného RVC platia na podujatiach organizovaných druhým RVC poplatok ako členovia.
Pri výbere účastníkov do projektov sú prednostne vyberaní členovia RVC Košice.