Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3-dni

Termín

21.-23. apríl 2015, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Tatranská Lomnica, hotel Titris

Lektori:

Mgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý, Ing. Dušan Mihok, PhDr. Dušan Gallo

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia škôl

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.04.2015

Variabilný symbol:

212304

Organizátor:

RVC Michalovce, Košice, Prešov

Cena pre členov:

186 €

Cena pre nečlenov:

203 €

Program:

1. deň:  utorok,  21. 4. 2015


Ekonomika školy v roku 2015 - Mgr. Katarína Tamášová

Tvorba a aktualizácia vnútorných predpisov/smerníc školy

Zásady pre vydávanie vnútorných predpisov a evidencia všetkých smerníc

Smernica o finančnom riadení školy

 • komplexná ekonomická smernica vrátane:
 • rozpočtovania – nová funkčná klasifikácia a jej rozdelenie
 • finančnej kontroly – novela zákona a tzv. vnútorná administratívna kontrola
 • účtovníctva – novela postupov účtovania,
 • verejného obstarávania – postupy pri elektronickom trhovisku,
 • inventarizácie, zásad tvorby účtovného rozvrhu, cestovných náhrad

Prehľad zmien v príslušnej legislatíve na základe aktualizovanej smernice na rok 2015

 

Pracovný materiál:

komplexná smernica o finančnom riadení školy na CD

 

2. deň:  streda,  22. 4. 2015

 

Financovanie regionálneho školstva  - RNDr. Ľuboš Černý

Aktuálne zmeny v oblasti regionálneho školstva a ich uplatňovanie v praxi

 • zmeny v poskytovaní finančných prostriedkov na dopravné žiakov ZŠ a ŠZŠ
 • minimálne počty žiakov v triedach od 1.9.2015
 • podielové dane pre obce na rok 2015
 • najčastejšie chyby vo VZN k financovaniu originálnych kompetencií
 • kompetencie obcí a miest  v oblasti financovania škôl a školských zariadení

Pripravované zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení – diskusia k navrhovaným zmenám

Rôzne.

 

Verejné obstarávanie v podmienkach školy - Ing. Dušan Mihok

 

* Organizácia a riadenie zadávania zákaziek na školách.

 1. Analýza skúseností z organizovania a riadenia nákupov na školách.
 2. Začlenenie nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác do zákaziek.
 3. Zostavenie plánu nákupov.
  1. Príklad plánu nákupov na škole
 4. Zostavenie plánu verejného obstarávania.
  1. Príklad Plánu verejného obstarávania na škole.
 5. Vystavovanie objednávok.
 6. Evidencia zmlúv, objednávok a faktúr.
 7. Sledovanie a kontrola plnenia plánu nákupov.
 8. Zmeny v Pláne nákupov a v Pláne verejného obstarávania.

 

* Opis, dostupnosť a predpokladaná hodnota zákazky - katalóg PZ.

 • Zostavenie špecifikácií predmetu zákazky (PZ).

(všeobecná špecifikácia PZ, funkčná špecifikácia PZ. technická špecifikácia PZ. osobitné požiadavky na plnenie PZ)

 • Zostavenie zmluvných podmienok plnenia PZ.

(určenie miesta plnenia, určenie podmienok plnenia, príklady zmluvných podmienok)

 • Posúdenie dostupnosti zákazky na trhu.
 1. Formulár na určenie bežnej dostupnosti T, S, SP.
 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).
  1. Príklady PT.
  • Katalogizácia predmetov zákazky na škole.

 

* Stručný sprievodca zadávaním zákaziek cez elektronické trhovisko v  elektronickom kontraktačnom systéme (EKS).

 1. Základné dokumenty EKS.
 2. Registrácia v EKS.
 3. Postupy zadávania zákaziek v EKS.
 4. Formuláre v EKS.
 5. Vytvorenie objednávky v EKS.
 6. Vyhlásenia zákazky v EKS.
 7. Elektronická aukcia v EKS.
 8. Uzavretie zmluvy v EKS.
 9. Postup po uzavretí zmluvy.
 10. Zverejnenie zákazky v Profile.
 11. Archivácia dokumentácie z postupu zadávania zákazky cez EKS


Pokračovanie programu pre účastníkov 3-dňového podujatia

 

 

3. deň: štvrtok, 23. 4. 2015

 

Efektívny výkon a plánovanie času na pracoviskuPhDr. Dušan Gallo

 • Zmysel a sebarealizácia v osobnom a pracovnom živote.
 • Určovanie vlastných priorít a cieľov.
 • Základné pravidlá organizovania a plánovania času.
 • Nástroje riadenia a plánovania času.
 • Techniky efektívnej práce vo vzťahu k  telefonátom, návštevám, poradám...
 • Zdroje energie a odbúravanie stresu.
 • Praktické cvičenia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.