Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR

Termín

21. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24. jún - 1. júl 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

OcÚ, MsÚ, osoby vykonávajúce prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.06.2024

Variabilný symbol:

210624

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

  • Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

  • výklad základných pojmov,

  • štruktúra zákona,

  • predmet a účel zákona,

  • prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z trvalého pobytu,

  • práva a povinnosti ohlasovne pobytu,

  • informácia o novom právnom predpise,

  • základné zmeny,

  • poukázanie na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti,

  • poskytovanie informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.