Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024 Prezenčne/ Webinár/ Záznam

Termín

26. jún 2024, Začiatok: 09:00 Prezenčné podujatie/Webinár
27. jún - 3. júl 2024, Začiatok: 09:00 Záznam z podujatia

Miesto konania:

Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ záznam z webinára

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár /záznam z podujatia

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri,ostatní záujemcovia o danú problematiku

Uzávierka:

26.06.2024

Variabilný symbol:

140624

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

 • Návrat k daňovému  bonusu na nezaopatrené dieťa za rok 2023
  • vykonané ročné zúčtovanie dane
  • dodatočné daňové priznanie ako nástroj na doplatenie vyššieho daňového bonusu v prípade nároku
 • Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2024 - 2025
  • ako na daňový bonus po skúsenostiach z roku 2023
  • výška daňového bonusu podľa v súčastnosti platnej legislatívy
 • Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie 2024
  • zmluvy o úvere uzatvorené do 31.12.2023
  • zmluvy o úvere uzatvorené od 1.1.2024
 • Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
  • nová štátna sociálna dávka
  • uplatňuje sa na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Suma životného minima platná od 1.7.2024 a jej vplyv na :
  • výkon exekučných zrážok
  • nezdaniteľné časti základu dane
   • o priznanie nároku na predčasný starobný dôchodok
   • výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )
 • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2023 a jej vplyv na veličiny roku 2025 :
  • sociálne poistenie
   • maximálny vymeriavací základ
   • najvyššia nemocenská dávka a náhrada príjmu počas PN, materské
   • tehotenské
   • plat starostu/primátora, hlavného kontrolóra v roku 2024
 • Nezdaniteľné časti základu dane 2024 :
  • na daňovníka
  • na manželku
  • „milionárska daň“
 • Ostatné zmeny v parametroch na rok 2024
  • Mzdové veličiny platné pre rok 2024
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • minimálne poistné a minimálny preddavok na zdravotné poistenie v roku 2024
 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2024
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky k 1.1.2024
  • Stravné v roku 2024
  • Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024
 • Dôchodky v roku 2024
  • valorizácia dôchodkov v roku 2024 
   • “starých” priznaných do konca roku 2023
   • “nových” priznaných v roku 2024
   • minimálny  dôchodok
   • rodičovský dôchodok
   • 13.dôchodok 2024
    • už to nie je štátna sociálna dávka
    • kto bude mať nárok na vyplatenie a v akej výške
 • Predčasné starobné dôchodky v roku 2024
  • do 14.5.2024
  • od 15.5.2024
  • oplatí sa ísť do predčasného starobného dôchodku ?
 • Motivačná odmena pre pedagogických a odborných zamestnancov
  • od 1.1.2024

 • Ø Výška minimálnej mzdy na rok 2025, 2026

 • Koniec školského/akademického roka
  • skončenie : povinnej školskej dochádzky, strednej školy, vysokoškolského štúdia I. a II. stupň
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • od akého veku a za akých podmienok
  • absolventi strednej školy – maturanti
  • absolventi prvého stupňa VŠ - bakalári
  • dozvuky školského/akademického roka 2023 / 2024 opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice

 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :
 • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
 • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
 • mzdové zvýhodnenia, ktoré sa týkajú aj dohodárov  - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok
 • daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd

 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2024
  • pripravovaná zmena od 1.1.2025 ... príspevok aj na rodičov zamestnanca

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.