Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí Prezenčne/ Webinár/ Záznam

Termín

14. jún 2024, Začiatok: 09:00 Prezenčná forma/ Webinár
15.-21. jún 2024, Začiatok: 09:00 Záznam z podujatia (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ záznam z webinára

Kategória:

praktický seminár, prezenčná forma/ záznam

Cieľová skupina:

starostovia obcí, primátori miest, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

14.06.2024

Variabilný symbol:

070624

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

1. 11.2023 nadobudla účinnosť veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá obchodnej verejnej súťaže, priameho predaja a dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nanovo sú upravené výnimky z nájmov obecného majetku.

Na jeseň 2023 sme absolvovali sériu podujatí, ktorých účelom bolo porovnávať zmeny pôvodnej právnej úpravy a novelizovanej právnej úpravy.

Cieľom vzdelávania po niekoľkých mesiacoch účinnosti je vysvetliť krok za krokom ako majú podľa novej právnej úpravy postupovať obce pri obchodnej verejnej súťaži, priamom predaji a dôvode hodnom osobitného zreteľa.

Cieľom je rovnako vzájomná výmena praktických skúseností medzi lektorom a účastníkmi o technických problémoch, prístupe katastrov, prípade už i prokuratúry k postupom obcí podľa novej úpravy.

1.         Obchodná verejná súťaž – krok za krokom

2.         Priamy predaj – krok za krokom

3.         Dôvod hodný osobitného zreteľa – krok za krokom

4.         Prax s výnimkou z nájmov do 20.000,- eur

5.         S akými problémami sme sa stretli za prvé mesiace od účinnosti veľkej novely

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.