Evidencia odpadov a príprava ohlásení za rok 2023

Termín

16. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.02.2024

Variabilný symbol:

160224

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

}  Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva – schválené a pripravované

}  Prehľad dôležitých ustanovení zákona o odpadoch súvisiacich s evidenčnou povinnosťou

}  Osobitné prúdy odpadov - stavebné odpady

}  Komunálne odpady

}  Administratívne nástroje – povolenia a registrácie

}  Evidencia odpadov – evidenčný list odpadu

}  Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

}  Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.