Ochrana ovzdušia *Nové právne predpisy a povinnosti miest a obcí*

Termín

18. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-30. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Lektor:

Ing. Ľubomír Žiak

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori miest, starostovia obcí a MČ, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.10.2023

Variabilný symbol:

181023

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Cieľom seminára je poskytnúť najmä starostom a odborným pracovníkom obcí a miest ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia zákona č. 146/2023 Z. z.  o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023, ako aj zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023.          
Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov.                                    
Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a 21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.)

Program SEMINÁRA:

  • Povinnosti miest a obcí po novele zákona o ochrane ovzdušia - 146/2023 Z.z.
  • Poplatky za znečisťovanie ovzdušia podľa novely zákona – 190/2023 Z.z. - účinnosť 1.1.2024
  • Postup miest a obcí podľa nových vykonávacích vyhlášok – účinnosť od 1.7.2023

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Milena Česláková

18.10.2023 o 08:11

Reagovať

Obec Rozhanovce má zaplatený príspevok na dnešné školenie, ale nemám link na prihlásenie.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.