Výstavba telekomunikačných vedení - legislatívne zmeny od 1.9.2023 podľa zák. 205/2023 Z.z. a novely 452/2021 Z.z.

Termín

12. september 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
13.-20. september 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, odborov rozvoja a výstavby, štatutári, zamestnanci okresných úradov, špeciálnych stavebných úradov, ostatní záujemcovia a tému

Kapacita:

200

Uzávierka:

12.09.2023

Variabilný symbol:

120923

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

nové pravidlá pri rozhodovaní stavebných úradov od 1.9.2023 (Zákon 205/2023 Z.z. z 9. mája 2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy)

porovnanie znenia právnych predpisov do 31.8 a od 1.9.2023

prechodné ustanovenia - ako pokračovať v začatých konaniach

zmeny súvisiace s prechodom na nové konania o výstavbe

usmernenia a oznámenia k téme Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Kristína Lenárová

11.9.2023 o 11:42

Reagovať

Dobrý deň
Z poverenie vedúceho stavebného úradu Mgr. Filipa Gašparca Vás chcem požiadať o prihlasovacie údaje na zajtrajší online webinár, nakoľko neboli súčasťou potvrdenia o prihlásení.
Ďakujem.
S pozdravom Lenárová, referentka OVZ-SÚ B.Bystrica

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.