Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín Obecné noviny a komunikácia s občanmi

Termín

15.-16. jún 2023, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hote Trigan, Štrbské Pleso

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

štatutári (starostovia, riaditelia),redaktori, redakčné rady novín, prispievatelia, hlásatelia v rozhlase, správcovia webových sídel, všetci, ktorí sa snažia o proaktívne informovanie

Kapacita:

60

Uzávierka:

15.06.2023

Variabilný symbol:

15160602

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

198 €

Cena pre nečlenov:

218 €

Program:

1. deň:  štvrtok, 15.6.2023

Praktická legislatíva pre novinárov a poskytovateľov informácií

Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

Þ     Nový zákon č. 265/2022 Z.z. o publikáciách účinný od 1. 8. 2022 – prehľad najdôležitejších povinností

Þ     Povinnosti obcí ako vydavateľa: evidencia, financovanie, sankcie, ...

Þ     Právo na vyjadrenie a právo na dodatočné oznámenie

Þ     Komunitné periodikum

Þ     Základy autorského práva – preberanie textov a obrázkov, citovanie, uvádzanie zdroja

Þ     Internet z pohľadu práva: diskusie, regulovanie obsahu, cenzúra

Þ     Zamestnanecké dielo

Þ     Právna zodpovednosť novinára a vydavateľa

Þ     Právo na ochranu osobnosti a citlivých dát

Þ     Vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov – pravidlá a časté porušenia

Þ     Ochrana osobných údajov (GDPR) v praxi novinára – najčastejšie pochybenia

Þ     Využívanie Infozákona pri práci novinára

Þ     Ako sa z pozície obce brániť zneužívaniu Infozákona

Þ     Diskusia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnotenie vopred zaslaných novín, resp. linkov na noviny a tvorivá dielňa

Lektorka: PhDr. Katarína Čižmáriková

Hodnotenie vopred zaslaných novín, resp. linkov a zovšeobecnenie rád ako byť ešte lepší:

Þ     titulkovanie a nové trendy

Þ     práca s faktami

Þ     máme cit pre novinársku fotografiu?

Þ     stavba textu a viet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: piatok, 16.6.2023

Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín

Lektorka: Mgr. Jana Paulínyová

Predstavitelia miest a obcí sa svojim vstupom do verejnej sféry stávajú vzormi komunikácie, správania, vytvárajú cez seba obraz o meste, komunite, spoločnosti kde žijú. Cieľom prednášajúceho je stručne uviesť poslucháčov do problematiky najlepšej propagácie svojho mesta alebo obce cez spoluprácu s verejnosťou prostredníctvom praktických skúseností z internej samosprávy. Starostovia a primátori pracujú neúnavne a často o tom nestihnú hovoriť. A v dnešnej dobe platí viac ako inokedy – o čom sa nehovorí, to neexistuje.

1. Pozrime sa na vzťahy s verejnosťou – internou aj externou alebo trocha teórie
 • Dva základy PR aktivít - prieskum a na komunikácia.
 • „Stratégia znamená myslieť ďaleko dopredu, pozerať sa dozadu, obzerať sa na všetky strany,  a kráčať tam, vtedy a tak, kam, kedy a ako práve treba. Chôdza môže byť vlnitá, kolísavá, pomalá, dokonca s mnohými zastávkami, napokon však vždy dôjdeme úspešne tam, kam sme chceli.“ (Jim Lukaszevski)  In: ŽÁRY, I. Public relations. Bratislava 1997 - dodnes. Živá internetová publikácia
 • Akoto funguje komunikácia.
 • Nie všetko sa podarí a ako dlho sa o tom rozpráva alebo trvá každý zázrak tri dni?
 • Príklad z praxe – kde sa dajú využiť základy napríklad aj komunikačného modelu alebo ako funguje komunikačný šum.
 • Diskusia.
2. Ako nastaviť čo najlepšie komunikačný mix
 • koľko a akých informačných infokanálov využívať, prečo a ako písať tlačové správy, ako často aktualizovať informačné kanály a ako informácie „recyklovať“.
 • Ako si vybudovať vzťah s médiami.
 • Čo má byť na pozvánke, kedy pozvať odborníkov, akú zvoliť formu komunikácie, anketové prieskumy.
 • Príklad z praxe: Verejná diskusia – nový reťazec v centre mesta – aktéri a kričiaca menšina.
 • Diskusia.
3. V krízovej komunikácii sa dejú veci
 • pár pravidiel krízovej komunikácie z praxe.
 • Príklad z praxe – Keď zahynú baníci, príde storočná voda alebo snehová kalamita. Kam nás posúvajú sociálne siete.
 • Diskusia.
4. Ešte stále sa tlačia noviny
 • Koľko spôsobov môžeme využiť na to, aby sme informovali o meste v novinách?
 • Tlačiť vlastné noviny alebo si objednávať inzerciu?
 • Novinárske žánre, periodicita, Čo hodnotia hlásne trúby a prečo.
 • Príklad z praxe.
 • Diskusia.

Zhrnutie a naše očakávania

Spolu a takto!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovný materiál:

Súčasťou podujatia je pracovný materiál, príp. aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.