OBECNÉ/MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO *rokovanie, administratíva, odmeňovanie volených funkcionárov*

Termín

19. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-29. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

volení predstavitelia miest a obcí (primátori, starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri), odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

19.05.2023

Variabilný symbol:

190523

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

ROKOVANIE OBECNÉHO/MESTSKÉH0 ZASTUPITEĽSTVA  (administratívne a praktické rady)

 • Zvolávanie obecného zastupiteľstva
 • Príprava materiálov na rokovanie OZ
 • Príprava a prijímanie uznesení (vzorové uznesenia)
 • Postup pri prijímaní VZN
 • Náležitostí uznesení a zápisníc

SPRACOVANIE ADMINISTRATÍVY OZ A KOMISIÍ

 • Kompetencie orgánov obce
 • Zápisnice a uznesenia OZ a komisií (štruktúra a náležitosti)
 • Postup pri prijímaní VZN
 • Skúsenosti z praxe, upozornenia na časté chyby a nedostatky
 • Úradná tabuľa obce
 • Ako má samospráva zverejňovať informácie o činnosti zastupiteľstva

ODMEŇOVANIE A OSTATNÉ NÁROKY VOLENÝCH FUNKCIONÁROV

 • Odmeňovanie starostu/primátora
 • Odmeňovanie poslancov
 • Odmeňovanie zástupcu starostu/primátora
 • Odmeňovanie hlavného kontrolóra
 • Ostatné nároky volených funkcionárov (cestovné náhrady, náhrady za dovolenku, stravovanie, sociálny fond a pod.)

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.