POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE v platnom znení Zmena formy - iba webinár a videoseminár

Termín

29. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. máj - 5. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prezenčne: Košice, Aston Building, Werferova 1; webinár: Zoom

Kategória:

prezenčne v Košiciach/webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obce/mesta /MČ, správcovia pohrebísk, vedúci zamestnanci samosprávy, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

29.05.2023

Variabilný symbol:

290523

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  1. Úvod do problematiky pochovávania, prevádzkovania pohrebnej služby a pohrebiska. Rozdiely v právnej úprave prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania pohrebiska, praktické problémy zo života,
  2. Vývoj právnej úpravy pohrebníctva v Slovenskej republike po roku 1989,
  3. Novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. a jej dopad na povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska po 01.januári 2020,
  4. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva k hrobovému miestu,
  5. Prevádzkový poriadok pohrebiska, odporúčania z praxe,
  6. Praktické rady pri prevádzkovaní pohrebiska, financovanie pohrebiska, dopad ostatných právnych predpisov pri prevádzkovaní pohrebiska (najmä občiansky zákonník),
  7. Prezentácia cintorínskeho software firmy TOPSET.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.