PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB na TRHOVÝCH MIESTACH - ZÁKON Č. 178/1998 Z.Z.

Termín

14. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zabezpečujúci agendu zriaďovania trhových miest a povoľovania predaja na trhových miestach, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

200

Uzávierka:

11.03.2023

Variabilný symbol:

140323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Novelou zákona o potravinách povinnosť nahlasovania predaja na trhových miestach bol zavedený nový elektronický systém nahlasovania predaja na trhových miestach cez portál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý si podrobne predstavíme.

  • problematika predaja potravín na trhových miestach,
  • povoľovanie trhových miest, povolenia na predaj na trhových miestach,
  • ambulantný predaj potravín, príležitostné trhy, jarmoky
  • súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
  • nový elektronický spôsob nahlasovania predaja na trhových miestach podľa zákona o potravinách
  • predaj malého množstva potravín
  • špecifiká „ predaja z dvora“,
  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení o predaji potravín na trhových miestach,
  • špecifiká predaja živých zvierat a burzy spoločenských zvierat.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.