ZPOZ ako súčasť SAMOSPRÁVY a miestnej kultúry *Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach*

Termín

3. marec 2023, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A

Kategória:

praktický seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, matrikárky, účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach

Kapacita:

50

Uzávierka:

28.02.2023

Variabilný symbol:

030323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

-        Poslanie a ciele zborov pre občianske záležitosti /ZPOZ/.

-        Založenie a pôsobenie ZPOZ.

-        Osobnosť člena ZPOZ a rozdelenie zodpovednosti.

-        Metodika prípravy a realizácie občianskych obradov a slávností.

-        Efektívna komunikácia a občianske obrady a slávnosti.

-        Uplatňovanie zásad spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach..

-        Praktické skúsenosti a diskusia.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.