Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023 *** s potvrdením o preškolení GDPR

Termín

16. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
16. marec - 11. september 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.03.2023

Variabilný symbol:

210223

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Zákon o slobode informácií – novela od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy
 • Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinnej od 1. 1. 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
 • Zmeny v postupe samospráv a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (ROPO) pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
 • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany
 • Novela Infozákona a obchodné spoločnosti založené samosprávou – nové informačné povinnosti
 • Zmeny v oblasti povinného zverejňovanie zmlúv od 1. 1. 2023
 • Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní obligatórnych informácií (zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice, majetkové prevody, rozhodnutia, dokumenty)
 • Sankcie za nedodržanie Infozákona – revízne postupy, prokuratúra, priestupkové konanie, súd
 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie opomínanej povinnosti podľa novely Infozákona účinnej od 1. 8. 2022 (zák. č. 251/2022 Z.z.)
 • Informácia o novele Infozákona účinnej od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv

 

2. Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania

 • Prehľad zákonných povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov  - právny stav v roku 2023
 • Aktuálne usmernenia, metodiky a stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • Najčastejšie nedostatky prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie
 • Bezpečnostná dokumentácia obce: kto, čo, ako, dokedy
 • Zodpovedná osoba prevádzkovateľa – skúsenosti z praxe
 • Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania, časté pochybenia, prístup k záznamu
 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, kontrola dochádzky, biometria
 • Prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy
 • Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov
 • Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie a možnosti prístupu tretích strán
 • Zmeny pravidiel nastavenia cookies
 • Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany
 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok a videozáznamov
 • Obecné noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy a ďalších citlivých údajov


Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.