Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku * Sociálny podnik

Termín

20. február 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí zaoberajúci činnosťou sociálneho podniku po právnej, alebo ekonomickej stránke, štatutári, manažéri, zamestnanci obecných sociálnych podnikov

Kapacita:

100

Uzávierka:

20.02.2023

Variabilný symbol:

200223

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

30 €

Program:

1. Časť – prezentácia pripravená lektormi
  • Legislatívny rámec v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  • Priame a nepriame podpory z verejných zdrojov
  • Analýza potrieb komunít/lokalít – nástroj na zacielenie činnosti sociálneho obecného podniku
  • Príklady dobrej praxe
  • Otázky a odpovede
2. Časť – konzultácie k téme sociálnych podnikov

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred.

K tejto časti môžete zaslať svoju otázku vopred, ideálne čím skôr, aby sa  mohli lektori pripraviť. Otázky budete môcť klásť aj počas podujatia.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je prezentácia, ktorú zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.