REKLAMNÉ stavby po novele stavebného zákona 2021 a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady

Termín

9. február 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-16. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov, ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

09.02.2023

Variabilný symbol:

090223

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy týkajúce sa reklamných stavieb vrátane ohlásení na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.

 

Obsah :

1. REKLAMNÉ STAVBY podľa stavebného zákona

1.1.  Právna úprava pojmu „reklamná stavba“

1.2.  Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti

1.3.  Technické požiadavky na reklamné stavby

2. Povoľovanie reklamných stavieb

2.1.  Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie

2.2.  Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce

2.3.  Ohlasovanie drobných reklamných stavieb

2.4.  Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

2.4.1.     Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby

2.4.2.     Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby

2.4.3.     Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

3. Užívanie reklamných stavieb

3.1.  Údržba reklamných stavieb

3.2.  Nevyhnutné úpravy

3.3.  Nariadenie zabezpečovacích prác

4. Nelegálne (čierne) reklamné stavby

4.1.  Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad

4.2.  Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách

4.2.1.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

4.2.2.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

4.2.3.     Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb podľa cestného zákona

5. Sankcie za nelegálne reklamné stavby

5.1.  Priestupky podľa stavebného zákona

5.2.  Správne delikty podľa stavebného zákona

5.3.  Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

6. Právna úprava iných reklamných prostriedkov


Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál,

-        Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy

-        podrobné poznámky úprave povoľovania, odstraňovania a sankcionovania reklamných stavieb po novele stavebného zákona v roku 2021,

ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.