Základné princípy fungovania obecnej samosprávy *legislatívna a ekonomická časť* v spolupráci s Mikroregiónom Hornád

Termín

28. január 2023, Začiatok: 08:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Základná škola Čaňa

Kategória:

prezenčný seminár

Cieľová skupina:

starostovia a poslanci obcí mikroregiónu Hornád, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci samosprávy, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

70

Uzávierka:

27.01.2023

Variabilný symbol:

280123

Organizátor:

RVC Košice a Mikroregión Hornád

Program:

Obsah 1. časti – lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

  1. Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.
  2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.
  3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.
  4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.
  5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Obsah 2. časti - lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

  1. Tvorba a zmeny rozpočtu obce
  2. Rozpočtové provizórium
  3. Záverečný účet obce
  4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
  5. Príklady z praxe

Pracovný materiál: súčasťou oboch podujatí je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.