Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022

Termín

24. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25.-31. január 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí bez podnikateľskej činnosti, s podnikateľskou činnosťou, zamestnanci príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

24.01.2023

Variabilný symbol:

240123

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Zákon o dani z príjmov /zákon č. 595/2003 Z.z. v znení n.p./  – základné pravidlá pre právnické osoby v samospráve
  • Aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2022
  • Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia
  • Tlačivo daňového priznania vrátane úpravy pre rok 2022
  • Výpočet daňovej povinnosti pre obce a mestá
  • Zdaňovanie príjmov v podnikateľskej činnosti
  • Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii
  • Príklady

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.