Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy

Termín

19. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. február 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

19.01.2023

Variabilný symbol:

190123

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Prehľad legislatívnych zmien – novela Zákonníka práce

  • Prehľad zmien v pracovnoprávnej dokumentácii

  • Kombinácia – pracovná zmluva – kolektívna zmluva – informačný dokument – pracovný poriadok

 

  • Vzorové ustanovenia pre informačný dokument

-        vzorový informačný  dokument – podrobný – NOVÉ

-        vzorový informačný  dokument – s odvolávkami na KZ NOVÉ

  • Vzorové ustanovenia pre kolektívnu zmluvu

-        vzorová  podniková KZ  – podrobná aby sme sa na ňu mohli odvolávať – NOVÉ

-        vzorová  podniková KZ  – nová na rok 2023 – v zmysle KZVS -  NOVÉ

  • Vzorový pracovný poriadok

-        vzorový pracovný poriadok – a informačná povinnosť  ak sa KZ neuzatvára – NOVÉ

-        vzorový pracovný poriadok – zjednodušený ak sa KZ uzatvára – NOVÉ

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia sú vzorové pracovné dokumenty, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.