Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

Termín

15. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
16.-22. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

15.03.2023

Variabilný symbol:

160223

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 1. 1. Legislatívny prehľad
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. – katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
 1. Kvalifikačné predpoklady a posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 2. Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov
 3. Zaraďovanie pedagogických zamestnancov
 4. Platové triedy a platové stupne – preukazovanie praxe
 5. Funkčný plat a zložky platu – jednotlivé druhy príplatkov
 6. Bývalý kreditový príplatok a špecifiká príplatku za profesijný rozvoj
 7. Nenárokové zložky v odmeňovaní – osobný príplatok a odmena
 8. Dokumentácia odmeňovania
 • pracovné náplne – analytické listy a odmeňovanie
 • platové dekréty
 • vnútorné predpisy – zásady odmeňovania – sú potrebné? povinné?
 • čo nám mení novela Zákonníka práce v odmeňovaní?

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.