PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori ONLINE, obidve časti

Termín

24.-27. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
28. marec - 3. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

odborno - konzultačný seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

100

Uzávierka:

24.03.2023

Variabilný symbol:

24270323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

50 €

Cena pre nečlenov:

80 €

Program:

1.časť: 24.3.2023 (piatok)
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1. Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.
2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.
3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.
5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
6. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.


2.časť: 27.3.2023 (pondelok)
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

1. Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia.
2. Komisie, rada- úlohy a kompetencie. 
3. Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy.
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.
5 Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.