Pracovné stretnutie starostov a primátorov

Termín

30. január - 1. február 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec

Lektori:

Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Vladimír Pirošík , JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

200

Uzávierka:

30.01.2023

Variabilný symbol:

3001010223

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

289 €

Cena pre nečlenov:

309 €

Program:

1. deň:  pondelok - 30.1.2023

Rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva a rozpočtové minimum starostu/primátora

Lektorka:    Ing. Oxana Hospodárová

I.  Rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva  (administratívne a praktické rady)

 • Zvolávanie obecného zastupiteľstva
 • Príprava a prijímanie uznesení (vzorové uznesenia)
 • Postup pri prijímaní VZN
 • Náležitostí uznesení a zápisníc

II. Rozpočtové minimum starostu/primátora

 • Štruktúra rozpočtu
 • Proces prípravy rozpočtu
 • Pravidla  rozpočtového hospodárenia (zákonné výnimky pre rok 2023)
 • Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

 

2. deň:  utorok - 31.1.2023

Samospráva obce – postavenie, pôsobnosť, orgány, výkon

Lektor:  Mgr. Vladimír Pirošík

 • Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch
 • Postavenie obce, jej územie a obyvatelia
 • Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy)
 • Výkon samosprávy obce (miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce, volené orgány)
 • Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia (proces prijímania)
 • Orgány obce

- Starosta ( kompetencie starostu ako štatutárneho orgánu obce, zástupca starostu, vzťah starostu k obecnému zastupiteľstvu)
- Obecné zastupiteľstvo (kompetencie a rokovanie obecného zastupiteľstva, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí obecného zastupiteľstva)
- Ostatné orgány (obecná rada, komisie,  obecný úrad, hlavný kontrolór, obecná polícia, výbory v mestských častiach)

 • Zodpovednosť orgánov obce za škodu
 • Odpovede na otázky účastníkov

Prezentácia Regionálneho centra MIRRI SR Prešov

Informácie o činnosti, kompetenciách, pôsobení, možnosti podpory pre obce


3. deň: streda - 1.2.2023

Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch, alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“

Lektori:   JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková -

(doc. JUDr. Jozef Tekeli & Associatess s.r.o. advokátska kancelária)

 

Stavebné úpravy obecného majetku uskutočnené nájomcom

 • Má obec zmluvnú voľnosť v postavení verejného obstarávateľa?
 • Nakladanie s majetkom obcí vs. pravidlá verejného obstarávania pri stavebných úpravách nájomcu na predmete nájmu.

„Naviac práce“ pri investičnej činnosti obce

 • Sú „naviac práce“ zákonným dôvodom na zvýšenie ceny za vykonanie diela?
 • Generálny zákaz zmeny zmlúv z pohľadu verejného obstarávania a výnimky zo zákazov.

Postihy pri posudzovaní zákonnosti dodatkov k zmluvám

 • Posudzovanie zákonnosti dodatkov k zmluvám.
 • Sankcie a korekcie.
 • Zodpovednosť starostov a primátorov.
 • Relevantná rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie.
 • Možnosti právnej obrany prostredníctvom advokáta.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Lenka Hudáková

20.1.2023 o 19:02

Reagovať

Je možné sa ešte prihlásiť? Ďakujem pekne

Marián Čuhanič

23.1.2023 o 13:08

Reagovať

je možnosť sa ešte prihlásiť?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.