Aplikačná prax pri daňových exekúciách

Termín

8. december 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
9.-15. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí na úseku správy daní, štatutári, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

08.12.2022

Variabilný symbol:

081222

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Daňový poriadok

 • odvolacie konanie
 • podania daňových subjektov
 • výzvy na doplnenie podania

Daňový nedoplatok

 • zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním
 • premlčanie daňového nedoplatku
 • ako postupovať pri daňových nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddlžení (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii)

Záložné právo

 • zriadenie záložného práva,
 • nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia,
 • odôvodnenie primeranosti záložného práva

Daňové exekučné konanie

 • ako postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie (Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní)
 • vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie
 • daňového exekučného konania
 • daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu,
 • rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu
 • vodičského preukazu – praktické skúsenosti

Ostatné spôsoby daňovej exekúcie

 • zrážkami zo mzdy a dôchodku ,
 • prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky  - praktické skúsenosti

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Alexandra Zekuciová

7.12.2022 o 13:30

Reagovať

Otázky pre lektorku - JUDr. Ingrid Ney, PhD.:
1. Správca dane v roku 2018 vymáhal daňový nedoplatok prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb. Po roku zistil, že účet bol zrušený. Momentálne má daňový dlžník znovu zriadený nový účet v tej istej banke. Banka na novom účte neeviduje DEK z roku 2018. Ako máme postupovať?
2. Ako postupujeme v prípade, ak daňový dlžník má DEK prikázaním pohľadávky z účtu – ktorý bol zrušený – a začal poberať dôchodok?
3. Zamestnávateľ daňového dlžníka nám oznámil ukončenie pracovného pomeru ešte pre vydaním Daňového exekučného príkazu. Ako postupujeme, keď sa daňový dlžník znovu zamestná, alebo si otvorí účet?
4. Komu zasielame Rozhodnutie o zastavení DEK, ak zamestnávateľ ukončil podnikateľskú činnosť?
5. Požiadali sme Policajný zbor SR o súčinnosť k DEK – vodičský preukaz. Prišla nám odpoveď, že vodičský preukaz je zadržaný (a žiadne ďalšie informácie). Ako máme postupovať v takom prípade?
6. Dedičské konanie – prihláškou sme prihlásili daňový nedoplatok do dedičského konanie na Okresný súd. Bolo nám doručené uznesenie o dedičstve a náš nedoplatok tam nebol uvedený. Telefonovali sme s notárom, ktorý nám oznámil, že dedičia uviedli, že nevedia o žiadnom dlhu. Na základe tohto vyjadrenia náš dlh nezahrnul do dedičstva (bol majetok, ktorý získal dedič). Náš dlh je vyšší ako bolo samotné dedičstvo. Ako máme postupovať ?
7. Dedičské konanie – ako máme postupovať v prípade, že sme nevedeli, že dlžník zomrel a náš nedoplatok sme neprihlásili do dedičského konania?
8. Oddlženie – do oddlženia máme prihlasovať aj splátky na dani a poplatku, ktoré ešte nie sú splatné? Daň (poplatok) bola vyrubená rozhodnutím a v rámci neho sme určili platenie ročnej dane v troch splátkach. Máme prihlásiť celú ročnú daň (vyrubená a právoplatná pred oddlžením)? Alebo len splátky pred oddlžením (napr. len prvá splátka)?
9. Súdny exekútor – súčinnosť – množia sa nám prípady, že súdny exekútor od nás žiada informácie k osobe – povinnému (oznámením, či menovaný je alebo bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti resp. platcom poplatku za komunálne odpady na území obce/mesta, na akej adrese, v akom období, akým spôsobom platil poplatky a z akého účtu boli úhrady realizované, a či je dlžníkom obce/mesta, s uvedením výšky dlhu a spôsobu jeho vymáhania). Zašle žiadosť o súčinnosť a prílohu – poverenie na vykonanie exekúcie. Sme povinný mu poskytnúť informácie, alebo máme zaslať negatívnu odpoveď s poukazom na § 11 zákona č. 563/2009 Z. z.?

Ďakujeme za organizovanie seminára (a aj iných) a za veľmi príjemnú spoluprácu.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.