ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach k 31.12.2022

Termín

5. december 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
6.-12. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí a miest, mestských častí, VÚC, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

05.12.2022

Variabilný symbol:

051222

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve.
  2. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
  3. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
  4. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s účtovnou závierkou
  5. Rozpočtovníctvo:  rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov, finančné výkazy, prebytok/schodok, rezervný fond
  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.