Elektronická schránka po voľbách *Informácie pre novozvolených štatutárov* *pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby*ZRUŠENÉ

Termín

5. december 2022, Začiatok: 05:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A

Kategória:

prezenčný praktický seminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest, mestských častí, riaditelia všetkých druhov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ), založených samosprávou, zriadené obcou, mestom, regionálnym úradom školskej správy, VÚC-kou, cirkvou, súkromnou osobou..

Kapacita:

35

Uzávierka:

05.12.2022

Variabilný symbol:

091222

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

1. Základné nastavenia a postupy

 • kroky pri zmene starostu/primátora, potrebné náležitosti
 • udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou
 • nastavovanie notifikácií v elektronickej schránke
 • vytváranie priečinkov
 • odosielanie podaní na iné úrady

2. Vydávanie rozhodnutí

 • príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť
 • vyhľadávanie adresátov
 • vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty
 • odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti
 • registratúra a vedenie spisu

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

 • zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM
 • inštalácie - zo slovensko.sk, ovládače ku certifikátu
 • pre vstup do schránky:
 • poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku
 • alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka
 • mandátny certifikát pre poverenú osobu, štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu
 • vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

Pripravte si:

 • informácie o adresátoch skúšobného rozhodnutia
 • text rozhodnutia  vo formáte PDF

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.