Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii Novela Zákonníka práce

Termín

28. november 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
29. november - 19. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

webinár/videoseminár

Kategória:

legislatívny webinár

Cieľová skupina:

: riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

27.11.2022

Variabilný symbol:

281122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Novela Zákonníka práce a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii

 • Základné informácie o zmenách v Zákonníku práce
 • „spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné“ – čo to znamená v pracovnom práve a ako na to v pracovnoprávnej dokumentácii
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom pracovných podmienok a podmienok zamestnávania,

 

Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy, podstatné náležitosti pracovnej zmluvy po novom,
 • ďalší nový obsah pracovnej zmluvy
 • nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,
 • nová forma poskytovania informácií voči existujúcim zamestnancom
 • prispôsobenie doterajších dohodnutých podmienok

 

Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

 

Elektronická  komunikácia

 • medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • medzi odborovými organizáciami a zamestnancami

 

Prezentácia cez vzory a námety

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Agáta Vaňová

9.11.2022 o 08:11

Reagovať

Dobrý deň pani Borošová, pri seminári "Novela Zákonníka práce" sú v pozvánke (pdf) zlé dátumy, na prvej strane, január 2022, pozvánku si potrebujem vytlačiť (k úhrade, účtovný doklad). ĎAKUJEM. Vaňová

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.