Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Úlohy na prelome funkčných období.

Termín

18. november 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-29. november 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

18.11.2022

Variabilný symbol:

181122

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

I.  PROGRAM , ADMINISTRATÍVNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  ZASADNUTIA OZ

1. Príprava prvého zasadnutia OZ

 • Program
 • Príprava miestnosti
 • Spracovanie a oznámenie výsledkov volieb
 • Zloženie sľubu
 • Kreovanie nových orgánov
 • Poverenie zástupcu starostu

2. Finančné nároky starostu (v prípade zmeny)

Stanovenie platu starostovi
• Dovolenka starostu
• Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku (ako sa počíta a za aké obdobie)
• Odstupné (kto má nárok a v akej výške)
• Odchodné (kto má nárok)
• Čo a kedy je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni

II.  Odovzdanie a prevzatie funkcie starostu obce

 • Záznam o odovzdaní a prevzatí agendy starostu obce.

III.  ADMINISTRATÍVA OZ

 • Kompetencie orgánov obce (čo schvaľuje OZ a čo vydáva starosta obce)
 • Zápisnice a uznesenia obecného  zastupiteľstva
 • Skúsenosti praxe, upozornenia  na časté chyby a nedostatky
 • Zverejňovanie na CÚET a úradnej tabuli

IV.  ZÁKON O  OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

 • Nezlučiteľnosť funkcií
 • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.