Register adriesnovela od 1.7.2022 záznam z podujatia

Termín

9. september - 1. október 2022, Začiatok: 09:00 prezenčne
12. september - 1. október 2022, Začiatok: 09:00 (záznam z podujatia)

Miesto konania:

Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Zrkadlová sála

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

204

Uzávierka:

01.10.2022

Variabilný symbol:

090922

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • Legislatívny úvod:

- Zákon. č. 125/2015 Z.z.
- Vyhláška č. 31/2003 Z.z. , vyhláška č. 142/2015 Z.z., výnos č. 155/2015 Z.z.

  • Novelizácia legislatívnych predpisov

- Zákon č. 42/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z.z.
- Vyhláška č.226/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z.

  • Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
  • Číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami
  • Aplikačná prax

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.