Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou Zázkazky s nízkou hodnotou

Termín

30. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
1.-8. júl 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

videoseminár s praktickými postupmi

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, zamestnanci, ktorí majú na starosti obstarávanie tovarov a služieb, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

200

Uzávierka:

30.06.2022

Variabilný symbol:

300622

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Zmeny vo výnimkách
 2. Aktuálne finančné limity
 3. Členenie zákaziek
 4. Zákazky s nízkou hodnotou nové rozdelenie/ kategorizácie  zákazky s nízkou hodnotou, povinnosť zadávania zákaziek s nízkou hodnotou elektronicky
 5. Ako správne určiť PHZ, určenie bežnej dostupnosti
 6. Náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (§ 117  ods. 7), lehoty na predkladanie ponúk
 7. Konflikt záujmov
 8. Uchádzači / subdodávatelia z tretích krajín
 9. Verejní funkcionári ako koneční užívatelia výhod, register partnerov verejného sektora
 10. Súhrnné správy
 11. Jednotná elektronická platforma
 12. Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk
 13. Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov
 14. Ako formulovať Zmluvy, odstúpeniu od zmluvy
 15. Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
 16. Vaše problémy a otázky


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

 

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.