Mzdová účtovníčka v II. Q. roku 2022 - ONLINE AKTUALIZOVANÝ PROGRAM

Termín

16. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.06.2022

Variabilný symbol:

160622

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

AKTUÁLNE DOPLNENIE PROGRAMU:

Otcovská dovolenka

 • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022

Daňový bonus na dieťa

nové sumy daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022

-  duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022

-  sumy daňového bonusu od 1.1.2023

-  zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu

-  nové podmienky na priznanie daňového bonusu

-  čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu

-  výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

-  postup zamestnávateľa pri výpočte mesačného daňového bonusu


Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022  a dodatok ku KZ VS na rok 2021 :

 • Ø odmena 350 eur len do konca júna
 • Ø štartuje jeden deň pracovného voľna od júla 2022
 • Ø valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
 • Ø odchodné, odstupné

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :

 • Ø plat starostu a hlavného kontrolóra v roku 2022
 • Ø veličiny závislé od PMM v roku 2023
 • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
 • minimálna mzda a minimálne mzdové tarify

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022

 • Ø Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného
 • Ø zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

 • Ø ochranná lehota tehotných žien
 • Ø zmeny pri tehotenskom a materskom
 • Ø štartuje elektronická PN

 

Príspevok na rekreáciu v roku 2022

 • Ø opakovanie je matka múdrosti resp. menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik  nároku na príspevok ?
 • príprava na leto, alebo ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas letných prázdnin ?

 

Vymedzené sezónne práce

 • Ø novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
 • Ø novela  zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri  sezónnej práci

 

 

Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022

 • Ø novela §66 Zákonníka práce
 • Ø skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR

 

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Zákon č. 215/2021 Z.z. – Zákon o podpore v čase skrátenej práce kurzarbeit

 • Ø zvládli ste zmenu v Sociálnej poisťovni
 • Ø a čo ďalej ? ...

 

Avizované zmeny

 • Ø Prídavok na dieťa ... zmena
  • od 1.7.2022
  • od 1.8.2022
  • od 1.1.2023
 • Ø Daňový bonus na dieťa ... zmena
  • od 1.7.2022
  • od 1.1.2023
  • zmiernenie podmienok nároku na DB – príjem
 • Ø Príspevok na služby deťom
  • od 1.1.2023

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.