Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva

Termín

7. október 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
8.-14. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

občianska združenia, odborové organizácie, neziskové organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, športové organizácie

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.10.2022

Variabilný symbol:

071022

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Þ      Legislatívny rámec pre neziskové účtovné jednotky

Þ      Najčastejšie účtovné prípady podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek

Þ      Príklady účtovných prípadov v neziskových účtovných jednotkách

 

bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok, bezodplatne prijaté zásoby, finančné dary a príspevky, verejná zbierka, dotácie a iné verejné zdroje, tvorba a použitie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku, osobitné náklady a výnosy, príspevky z podielu zaplatenej dane, dobrovoľnícka činnosť

Ak máte otázky, alebo problematické účtovné prípady, ktoré chcete, aby boli zodpovedané na webinári, budeme veľmi radi, ak ich zašlete vopred.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Silvia

5.10.2022 o 13:12

Reagovať

Chcem Vás poprosiť o usmernenie k postupu účtovania pri zálohovaní fliaš.
Sme nezisková organizácia, v rámci podnikateľskej činnosti prevádzkujeme lekáreň, v ktorej predávame balenú vodu. Späť vrátne fľaše neberieme. Ako sa zaúčtuje nákup a predaj takejto vody so zálohovanou fľašou.
Taktiež sa chcem opýtať, ako je to s účtovaním zálohy za fľaše pri kúpe vody (prevádzka, repre), ktorá bola kupovaná v hotovosti (účtovanie v pokladni).
Ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.