Registratúrny denník - vedený klasicky Školenie je zrušené.

Termín

27. jún 2022, Začiatok: 09:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3, Zasadačka na 1. poschodí

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci samosprávy a štátnej správy, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

50

Uzávierka:

22.06.2022

Variabilný symbol:

260522

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Správa registratúry klasicky (ručne vedená registratúra na tlačivách)
  2. Praktická ukážka vedenia klasického denníka – praktická práca na seminári s rozoberaním postupov a vysvetlením všetkých zapisovaných údajov
  3. Registratúrne stredisko – praktické informácie o správnom riadení registratúry  v obci/ škole
  4. Základné informácie o elektronickej správe registratúry (samostatné podujatie k elektronickému vedeniu registratúry bude na jeseň 2022)
  5. Informácie o certifikovaných elektronických systémoch ako ich získať
  6. Vyraďovacie konanie - elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.