Zlepšovanie služieb pracovníkov v samospráve

Termín

18.-20. máj 2022, Začiatok: 15:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Domaša, Zelená Lagúna

Lektor:

Kategória:

pracovné stretnutie mikroregiónu

Cieľová skupina:

pracovníčky a pracovníci obecných úradov, starostovia obcí Mikroregiónu Hornád

Kapacita:

40

Uzávierka:

18.05.2022

Variabilný symbol:

18200522

Organizátor:

Mikroregión Hornád a RVC Košice

Program:

1. deň, 18.5.2022

Od 15.00 – 16.00          Registrácia

16.00 – 18.00                Pracovné porady po jednotlivých obciach

18.30                               Večera

2. deň, 19.5.2022

Do 9.00                          Raňajky

9.00 – 12.30                  DCOM, MiniDCOM – elektronické služby

12.30                              Obed

14.00 – 17.30                Teambuldingové aktivity

18.30                              Večera

 

3. deň, 17.5.2019

Do 9.00                           Raňajky

9.00 – 12.30                   Spoločná pracovná porada

od 12.00                         Obed, záver

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Po ukončení podujatia bude každej obci vystavená faktúra na základe prezenčnej listiny a skutočných nákladov na toto podujatie. RVC Košice nie je platcom DPH.  Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade nákladov za podujatie a spolu s faktúrou a výpisom z účtu  o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Do vyúčtovania podujatia bude zahrnuté: ubytovanie a hotelové služby, poplatok za seminár, občerstvenie, lektori, prenájom priestorov, preprava, organizačné náklady.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.