Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ

Termín

13.-15. jún 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditeľky/ riaditelia a zástupkyne/-covia materských škôl, ZŠ s MŠ, odborní zamestnanci školských úradov a miest a obcí, ostatní záujemcovia

Kapacita:

300

Uzávierka:

10.06.2022

Variabilný symbol:

13150622

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň:  pondelok, 13.6.2022

Riadenie materskej školy, vnútorné predpisy a ochrana osobných údajov

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová


Þ     Ekonomické  a finančné riadenie materskej školy

Þ     Personálne riadenie materskej školy

Þ     Pracovno-právne riadenie materskej školy

Þ     Vnútorné riadiace predpisy  - povinné/nepovinné

Þ     Prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov

Þ     Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  a právne základy spracúvania

Þ     Základné zásady pri spracúvaní osobných údajov

Þ     Základná dokumentácia k ochrane osobných údajov

Þ     Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Þ     Poverenie  zodpovednej osoby – úlohy zodpovednej osoby

 

2. deň:  utorok, 14.6.202

Nové požiadavky na riadenie MŠ/ ZŠ s MŠ v súvislosti s novou legislatívou

Lektorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

 

Þ     Implementácia povinného predprimárneho vzdelávania v praxi materskej školy – zmeny, praktické rady

Þ     Predprimárne vzdelávanie „verzus“ povinné predprimárne vzdelávanie

Þ     Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a riadením materskej školy

Þ     Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole účinná od 1.1.2022

Þ     Rozhodovanie podľa správneho poriadku

 

RADA ŠKOLY – školská samospráva

Lektorka: Mgr. Mária Stanislavová

1. Právny rámec pri ustanovení orgánov školskej samosprávy; rada školy.

2. Zriaďovanie orgánov školskej samosprávy, členstvo, postup pri ustanovení.

Þ     rada školy,

Þ     obecná školská rada,

Þ     územná školská rada.

3. Výkon školskej samosprávy, činnosť rady školy.

Þ     kompetencie rady školy,

Þ     vzťah rady školy a riaditeľa,

Þ     vzťah rady školy a zriaďovateľa,

Þ     výkon kompetencií rady školy; výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo    školského zariadenia.

 

3. deň: streda, 15.6.2022

Verejné zdravotníctvo, výživa a hygiena pre prevádzkovateľov MŠ/ ZŠ s MŠ

Lektorka: Mgr. Henrieta Kundrátová, MPH - vedúca odboru hygieny detí a mládeže a krajská odborníčka pre tento odbor za kraj Košice

Þ     Stručný prehľad vybraných ochorení spôsobených patogénnymi mikroorganizmami

-         Prenos nákazy (vzdušné nákazy, alimentárne nákazy a otravy, nákazy prenášané hmyzom, antropozoonózy, nákazy kože a vonkajších slizníc)

Þ     Riziká infekčných ochorení a zaočkovanosť detí v MŠ

-         Imunizácia

Þ     Výživa a stravovanie detí a mládeže

-         Zásady správnej výživy

-         Pestrosť a vyváženosť stravy

-         Dôsledky nesprávnej výživy

-         Spoločné stravovanie

Þ     Legislatíva verejného zdravotníctva na úseku hygieny deti a mládeže

-         Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-         Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre detí a mládeže

-         Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

 

12.30 – 13.30 Obed, záver podujatia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.