Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO

Termín

31. máj - 2. jún 2022, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Nový Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

ekonómovi/-ky a účtovníci/-čky obcí, miest, mestských častí, VÚC a nimi zriadených RO a PO, ostatní záujemcovia

Kapacita:

250

Uzávierka:

31.05.2022

Variabilný symbol:

3105020622

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň:  utorok, 31.5.2022

12.00 – 13.00    Obed

od 13.00 h - Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach  územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie.

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

Þ     Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady

Þ     Druhy náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste - stravné, náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel a ďalšie náhrady

Þ     Zabezpečenie stravovania zamestnancov od 1.1.2022 + zvýšenie súm stravného od 1.5.2022

Þ     Náhrady pri zahraničných pracovných cestách

Þ     Paušalizácia cestovných náhrad /napr. starostovia obcí, riaditelia škôl/

Þ     Preddavky na náhrady , vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhrad

Þ     Účtovanie cestovných náhrad a ich evidencia

Þ     Vnútorný predpis o cestovných náhradách

 

2. deň:  streda, 1.6.2022

Dlhodobý majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová

Þ     Majetok a jeho právna úprava.

Þ     Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov účtovania. Charakteristika účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok.

Þ     Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú evidenciu majetku.

Þ     Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva

Þ     Dlhodobý nehmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)

Þ     Dlhodobý hmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a účtovanie v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný (DHM)

Þ     Drobný majetok.

Þ     Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný majetok

Þ     Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve

Þ     Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: opravné položky k majetku, odpisy majetku.

Þ     Vyraďovanie majetku

Þ     Inventarizácia majetku

Þ     Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu.

Þ     Vykazovanie majetku v účtovnej závierke.

Þ     Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

Þ     Diskusia

Príloha:: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. deň: štvrtok, 2.6.2022

Základy elektronickej podoby pre ekonómky a účtovníčky

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

Þ     Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou

  • transformácia účtovného záznamu
  • kedy je potrebná zaručená konverzia, kedy len tlač
  • skenovanie
  • preukázateľnosť, uchovávanie a sprístupnenie účtovného záznamu audítorovi alebo kontrolórovi
  • podpisy na účtovných dokladoch, faktúrach, autorizácia interných dokumentov - elektronická podoba

Þ     Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • čo a ako sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, ako a kde sa zverejňujú objednávky a faktúry, čo sa vlastne zverejňuje pri faktúre
  • formáty zverejňovaných dokumentov a údajov

Þ     Zverejňovanie ostatných dokumentov, pri ktorých osobitný predpis ukladá zverejnenie

  • programový rozpočet, záverečný účet
  • opendata

 

12.30 – 13.30 Obed, záver podujatia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.