Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1

Termín

5. máj - 3. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
6. máj - 3. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

akreditovaný kurz

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, VÚC, pracovníci obcí a VÚC na oddeleniach kontroly, štatutári obcí, poslanci, VÚC, iní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

05.05.2022

Variabilný symbol:

20041905

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

200 €

Cena pre nečlenov:

270 €

Program:

PROGRAM  KURZU a termíny:

 

1. DEŇ – 5.5.2022

  • Verejná správa a obecné zriadenie

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.1.    Štátna správa, územné a správne členenie

1.2. Územná samospráva

1.3. Zákon o obecnom zriadení

1.4. Právne postavenie hlavného kontrolóra

2. DEŇ –10.5.2022

  • Kontrolný systém v SR

Ing. Oxana Hospodárová

1.1.    Kontrolný systém v SR

  • Kontrola v územnej samospráve

1.1.    Kontrola v územnej samospráve

1.2.    Úlohy hlavného kontrolóra

1.3.    Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti

 

3. DEŇ – 20.5.2022

  • Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie

Ing. Oxana Hospodárová

4.1.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení

4.2.    Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

4.3.    Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly


4. DEŇ – 27.5.2022

  • Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.1.Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

1.2.Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov

1.3.Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

1.4. Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

 

5. DEŇ – 3.6.2022

 

  • Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola

Ing. Oxana Hospodárová           (9.00 – 13.00)

1.1. Rozpočtové pravidlá

1.2. Tvorba rozpočtu

1.3. Tvorba záverečného účtu

1.4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

1.5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

1.6. Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

 

  • Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Ing. Oxana Hospodárová

Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní.

Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Za členov na toto podujatie (kurz) sa považujú členovia RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.