Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Termín

16. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení, obce a ďalší zriaďovatelia, odborní zamestnanci (mzdári, personalisti), kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.05.2022

Variabilný symbol:

160522

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • prehľad aktuálnej legislatívy a zásadných zmien
  • náležitosti pracovného poriadku
  • náležitosti organizačného poriadku
  • vzťahy so zástupcami zamestnancov (odborová organizácia – zamestnanecký dôverník – zamestnávateľ) a ich kompetencie, práva
  • schvaľovanie a prerokovanie dokumentov
  • riešenia pre každodennú prax

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál

  • vzorový *Pracovný poriadok*
  • vzorový *Organizačný poriadok*,

ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.