Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami *zverejňovanie dokumentov, agendy zastupiteľstva, zmlúv, objednávok, faktúr, e-government - podania a rozhodnutia v el. schránke*

Termín

20. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci, ktorí • zverejňujú dokumenty alebo údaje, vytvárajú dokumenty v el. podobe, pracujú s el. schránkou

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.01.2022

Variabilný symbol:

200122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Þ    zverejňovanie dokumentov a údajov na webovom sídle všeobecne,

Þ    zverejňovanie agendy zastupiteľstva (pozvánka, zápisnica, uznesenia, video/audionahrávka),

Þ    zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr,

Þ    egovernment - prijímanie podaní a vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe

 • normy, ktoré musí samospráva a jej RO a PO dodržiavať pri zverejňovaní, vydávaní rozhodnutí elektronicky (egovernmente a všeobecne pri komunikácii v elektronickej podobe
 • platné štandardy a formáty dokumentov
  • prístupnosť obsahu
  • textové dokumenty, tabuľky, fotografie, videá (záznamy rokovaní)
  • ako po technickej stránke čo zverejniť, prečo nie sken, ..
 • čo ako a kde zverejniť pri zmluvách, objednávkach, faktúrach:
  • ako postupovať v prípade, ak dokument tvorí iná inštitúcia
 • ako podávať elektronické žiadosti, projekty v el. podobe
  • ako majú vyzerať požadované prílohy (potvrdenie od inšpektorátu práce, poisťovní (Sociálnej, zdravotných), ostatné požadované dokumenty)
  • kedy konvertovať dokument, čo je, kedy a ako sa používa zaručená konverzia
 • podpisovanie v elektronickej podobe
 • právoplatné rozhodnutie v elektronickej podobe
  • pravidlá a postup vytvorenia rozhodnutia v el. podobe
  • ako a čím ho podpísať elektronicky
  • kedy a ako tvoriť papierovú podobu
  • kedy a ako vyznačiť právoplatnosť elektronicky
 • opendata
 • ukážky čo je porušením a prečo

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.