Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2021 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022*

Termín

27. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10. február 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

27.01.2022

Variabilný symbol:

270122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1. Úvod do problematiky

Stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2021 a za rok 2022.

2. Daň za rok 2021:

Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2021, resp. v priebehu roku 2021;

Zmeny týkajúce sa podielu zaplatenej dane.

Podrobne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti (vrátane zmien), k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 (s príkladom na vyplnenie tlačív).
Daňové priznania za rok 2021 – kedy sa musí a kedy ho možno podať.

Príklad(y) aj v prípade, ak daňovník má príjmy zo závislej činnosti, ale spĺňa tiež kritériá  mikrodaňovníka.
Stručne k príjmom, na ktoré sa pri RZ neprihliada, resp. ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú, ako aj ku zdaňovaniu vo vzťahu k zahraničiu.


3. Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2022, resp. neskôr, vyplývajúce napr. zo:

- zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nový nástroj pasívnej politiky trhu práce, tzv. Kurzarbeit),

- zákona č. 408/2021 Z. z. -  najmä vo vzťahu k podávaniu tlačív,

- zákona č. 416/2021 Z. z. - zmeny týkajúce sa stravovania zamestnancov a SZČO v nadväznosti na predchádzajúcu novelu - zákon č. 76/2021 Z. z. + celkové zhrnutie tejto problematiky.

Stručne k zmenám v daňovom poriadku (o. i. zavedenie indexu spoľahlivosti po novelizácii),  ako aj k zmenám na základe noviel ďalších právnych noriem: o. i. Zákonníka práce, k zmenám v sociálnom a zdravotnom poistení a pod.

 

4. Diskusia, záver.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.