SPRÁVNE KONANIE so špecifikami pre školy a školské úrady

Termín

26. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. január - 14. apríl 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

26.01.2022

Variabilný symbol:

260122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

- lektor sa na seminári bude venovať problematike vymeškávania školskej dochádzky a jej riešeniu na školách a v obciach v rámci správneho konania.

V rámci celého Slovenska realizuje prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje na konkrétne zistenia a nedostatky pri postihovaní záškoláctva v správnom a trestnom konaní. Jedná o delenú kompetenciu medzi základnou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce Obsahom prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov.

1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

2. Kompetencie obce

3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5. Správne- Priestupkové konanie na obci – vzory

6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.