Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní

Termín

18. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

300

Uzávierka:

18.01.2022

Variabilný symbol:

180122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
 • Zmeny v posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca
 • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch
 • Bezúhonnosť  a nové pravidlá preukazovania bezúhonnosti
 • Nová kategória pedagogických zamestnancov - školský digitálny koordinátor
 • Zaraďovanie do kariérových stupňov (I. a II. atestácia )
 • Zmeny v profesijnom rozvoji  a plán profesijného rozvoja
 • Zmeny v adaptačnom vzdelávaní a v aktualizačnom vzdelávaní
 • Podpora aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl
 • Novinky v hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zmeny v centrálnom registri
 • Nové pravidlá pre prerušenie výkonu pracovnej činnosti
 • Odstupné pri skončení pracovného pomeru pri  nadobudnutí 65 r.
 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
 • Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z.  – osobný príplatok, príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčas

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Božena Ramšáková

17.1.2022 o 08:51

Reagovať

V zmysle zákona §19 ods.1 je ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas dvoch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety. Naša otázka je môžme písomne so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna aj v dlhšom časovom úseku ako sú dva mesiace počas celého školského roka?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.