FINACOVANIE NEŠTÁTNYCH škôl od 1.1.2022 *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadenia* - zmeny zákona č.596/2003 Z.z. od 1.1.2022 -

Termín

7. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
8.-30. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest s neštátnym školským zariadením – MŠ, ZUŠ, JŠ, ich štatutári, zamestnanci

Kapacita:

300

Uzávierka:

07.01.2022

Variabilný symbol:

070122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1. Najdôležitejšie zmeny v z. č. 596/2003 o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve od 1. 1. 2022

a/ zmena spôsobu financovania neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení

b/ financovanie mzdových a prevádzkových nákladov v neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach na základe zmluvy

c/ posun vekovej hranice detí, žiakov, poslucháčov neštátnych ZUŠ a JŠ, zriadených na území obce, na ktorých sa poskytujú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku

d/ prechodné ustanovenia k zmenám platným od 1. 1. 2022

 

2. Nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2022 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie

b/ jednotkový koeficient na rok 2022

c/ aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z nariadenia vlády č. 668/2004

 

3. Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2022 neštátnym zriaďovateľom MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ náležitosti zmluvy

b/ lehoty na uzatvorenie zmluvy

c/ spôsob zverejňovania zmluvy

d/ návrh zmluvy a jeho zverejnenie a pripomienkovanie

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ladislav Deák

2.1.2022 o 20:50

Reagovať

Chcem sa prihlásiť, ale neviem či sa zmena týka aj súkrimných CVČ.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Potvrdenie o prihlásení, ktoré vám zašle náš prihlasovací systém ihneď po vyplnení elektronickej prihlášky, slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.