DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 * aktuálne informácie a postupy *

Termín

7. december 2021 - 31. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

informačné video

Kategória:

informačné video

Cieľová skupina:

ekonómovia/-ky, účtovníci/-čky obcí, miest, VÚC, nimi zriadených RO a PO a iných právnych subjektov, kontrolór

Kapacita:

200

Uzávierka:

31.12.2021

Variabilný symbol:

07311221

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Naša lektorka Ing. Terézia Urbanová pripravila jednu mimoriadnu tému k účtovníctvu. Ide o zmeny súvisiace s prechodom na elektronickú formu vedenia účtovníctva. Vzhľadom k množstvu vašich povinností ku koncu roka, sme sa s lektorkou dohodli, že pre vás pripravíme video, v ktorom sa dozviete všetky aktuálne a dostupné informácie + pošleme kompletný pracovný materiál. Video vám sprístupníme od jeho spracovania až do konca roka, podľa vašich pracovných možností, vždy po doku 5 pracovných dní.

Obsah videa:

  1. Novela zákona č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve účinná od 1.1.2022:

-      účtovný doklad - povinné náležitosti účtovného dokladu a zmeny od 1.1.2022; podpis zodpovednej osoby za účtovný prípad - možnosť nahradenia elektronickou formou

-      účtovný záznam v listinnej podobe a v elektronickej podobe a ich rovnocennosť

-      požiadavky kladené na účtovný záznam: vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu, neporušenosť obsahu záznamu, čitateľnosť účtovného záznamu

-      zabezpečenie: vierohodnosti pôvodu účtovného záznamu, neporušenosti obsahu účtovného záznamu a čitateľnosti účtovného záznamu

-      preukázateľnosť účtovného záznamu: podpisový záznam zodpovednej osoby, elektronická výmena údajov prostredníctvom aplikačného programu, výmena účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami

-      spôsoby transformácie účtovného záznamu: z listinnej podoby na elektronickú podobu, z elektronickej podoby na listinnú podobu

-      proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby (okrem zaručenej konverzie a skenovania), možnosť premeny účtovného dokladu z listinnej podoby na elektronickú podobu, kedy už nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam

-      uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie: účtovná jednotka je povinná určiť si vo vnútornom predpise systém uchovávania účtovnej dokumentácie

-      overovanie účtovnej závierky a kontrola daňovým úradom: ak účtovná jednotka vedie záznamy v elektronickej podobe je povinná ich uchovávať a predkladať v elektronickej podobe a s tým súvisí umožniť aj prístup do softvéru na vedenie účtovníctva

 

  1. 2. Digitalizácia účtovníctva od 1.1.2022

-        digitalizácia účtovníctva

-        elektronická výmena údajov (EDI)

-        výhody elektronizácie účtovníctva

-        nevýhody elektronizácie účtovníctva

-        čo prináša digitalizácia

-        riešenie základných úloh pri procese elektronizácie

-        požiadavky na elektronizáciu

-        dôvody prechodu na elektronické účtovníctvo

 

Pracovný materiál pripravený lektorkou tvorí súčasť ponuky a zasielame vám ho spolu s linkom na video.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBXVo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu videa, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

  • Video bude sprístupnené v termíne: 7.12. – 31.12.2021 – pre každého prihláseného účastníka vždy počas pracovných 5 dní, vzhľadom k osobitnému charakteru ponuky, vám lehotu nastavíme podľa vašich pracovných možností
  • Po dohode s lektorkou bude video sprístupnené pre každého účastníka počas 5 dní v termíne medzi 7.-31.12.2021 do 24.00 hod.
  • Budete si ho môcť v tomto čase pozerať iba 1x. Môžete si ho zastaviť, ale potom ho budete môcť pozerať iba od tohto miesta ďalej.
  • Prístup je možný len z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.