Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022 * praktický návod pre obce a školy* * vzory a inštruktážne video * Vzory a inštruktážne video

Termín

27. november - 18. december 2021, Začiatok: 09:00 (Video)
27. november - 18. december 2021, Začiatok: 09:00 (Video)

Miesto konania:

online

Kategória:

inštruktážne video k praktickým pomôckam

Cieľová skupina:

ekonómovi/-ky, účtovníci/-čky, mzdári/-ky obcí, miest, VÚC, nimi zriadených RO a PO a iných právnych subjektov

Kapacita:

300

Uzávierka:

17.12.2021

Variabilný symbol:

261121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

15 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

Naša lektorka Ing. Mária Kasmanová ponúkla pracovný materiál pre všetky inštitúcie verejnej správy k zmenám v zdaňovaní stravovania od 1.1.2022. My sme pre vás zabezpečili aj jej krátky výklad k správnemu používaniu vzoru vnútorného predpisu a k súvisiacim prílohám, ktoré si potrebuje každá inštitúcia upraviť na vlastné podmienky. Vzhľadom k množstvu povinností ku koncu roka, sme sa rozhodli poskytnúť vám všetko vo forme kratšieho inštruktážneho videa + kompletný pracovný materiál.


Obsah videa:

Od 1.1.2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa poskytnúť možnosť výberu zamestnancom, ktorým zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Zmenou zákona o dani z príjmov od 1.1.2022 sa zjednotil postup zdaňovania príspevku zamestnávateľa na stravovania bez ohľadu na to, akým spôsobom zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje.

 

Pracovný materiál – príloha k videu:

-        stravovanie o 1.1.2022 – doplnené o zmenu zákona o dani z príjmov ohľadom stravovania

-        metodické usmernenie MFSR k účtovaniu FPnS vrátane dodatku č.1

-        metodický pokyn FSSR k zdaňovaniu stravovania

-        príklady stravovania

-        Vnútorný predpis na zabezpečenie stravovania + prílohy k VP (vzor – každý zamestnávateľ si upraví na svoje konkrétne podmienky)

 

Tento pracovný materiál tvorí súčasť ponuky a zasielame vám ho spolu s linkom na video vo formátoch, ktoré môže priamo používať vo svojej práci.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu vide, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD


Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.