Najčastejšie problémy samospráv v oblasti Infozákona a GDPR *praktické riešenia* S vydaním POTVRDENIA o absolvovaní seminára OOU

Termín

17. február 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
18.-22. február 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

konzultačný webinár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

200

Uzávierka:

17.02.2022

Variabilný symbol:

150222

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Þ    Poskytovanie informácií v čase pandémie COVID – 19

Þ    Prehľad aktuálnych zmien legislatívy v oblasti Infozákona a GDPR (zákon č. 373/2021 Z.z.)

Þ    Šikanózne žiadosti o informácie - možnosti právnej ochrany

Þ    Procesnoprávne postupy samospráv pri vybavovaní infožiadostí  – najčastejšie problémy a riešenia

Þ    Vzťah zákona o slobode informácií a GDPR legislatívy

Þ    Ochrana osobných údajov (OÚ) ako právny základ na odmietnutie informácie podľa Infozákona

Þ    Zúžená ochrana OÚ a osobnosti pri verejných činiteľoch a osobách verejného záujmu v prospech práva verejnosti na informácie: súdna prax

Þ    Sprístupňovanie informácií o platoch, odmenách, odstupnom

Þ    Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu s ohľadom na OÚ

Þ    Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazovo zvukových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb

Þ    Monitorovanie súkromia zamestnanca zo strany zamestnávateľa (Zákonník práce)

Þ    Ochrana osobnosti v občianskom práve (Občiansky zákonník)

Þ    Prípustnosť použitia záznamov z kamerových systémov ako dôkazového materiálu

Þ    Ochrana obchodného tajomstva, autorskoprávna ochrana, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo

Þ    Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov podľa zákona o slobode informácií

Þ    Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností a GDPR legislatívy

Þ    Najčastejšie pochybenia samospráv v oblasti GDPR a Infozákona a odporúčania na riešenie

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Juraj Škripec

14.2.2022 o 12:57

Reagovať

Dobrý deň, otázky na lektora - poprosím o odpoveď:
1. sprístupniť alebo nie : projektovej dokumentácie zo stavebného konania, 2. sprístupniť alebo nie : stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ktoré sa týka stavebníka fyzickej osoby. 3. vyhľadať a sprístupniť,: stavebné povolenia vydané k stavbám na konkrétne definovaných parcelách, ak povinná osoba nevedie evidenciu stavebných povolení podľa čísla parciel. 4. vyhovieť žiadosti o sprístupnenie všetkých faktúr a objednávok, ktoré vybavoval konkrétny referent v roku 2021 a účtovné doklady ku školeniam, ktorých sa zúčastnil konkrétny referent v roku 2021? 5. Považuje sa zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho oddelenia, za zamestnanca podľa §9 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z., ďakujem vopred za odpovede.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

 

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.