Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022

Termín

2. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
3.-11. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb

Kapacita:

200

Uzávierka:

02.12.2021

Variabilný symbol:

021221

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na :
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • prídavok na dieťa, rodičovský príspevok
 • Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
 • novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinná od 1.1.2022

ü zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok

ü koho sa týka a čo sa nezmenilo

 • Minimálna mzda v roku 2022
 • výška príplatkov od 1.1.2022
 • Daňový bonus
 • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • Odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

ü špecifické podmienky

ü zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia

 • Novela Zákonníka práce
  • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022
 • podmienky
 • odstupné
 • odchodné
  • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
  • pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... §252o
 • Stravovanie zamestnancov po poslednej novele Zákonníka práce,
  • gastrolístky a finančný príspevok
 • od 1.1.2022
 • zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov ... dokedy v prípade
  • skončenia strednej školy
  • skončenia prvého stupňa VŠ

 

 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • príspevok  na rekreáciu zamestnancov
 • v končiacom roku 2021
 • v roku 2022
 • Sociálne poistenie
  • od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej    poisťovne
 • zrušenie Gríd kariet
 • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
 • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu
 • Zdravotné poistenie
  • zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

 

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.