Hlavný kontrolór mesta/obce * Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy * * Stanovisko k návrhu rozpočtu - rozpočet, jeho tvorba a rozpis *

Termín

18. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-28. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri miest a obcí, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

18.11.2021

Variabilný symbol:

181121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

I. Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy

 • Pracovné zmluvy
 • Pracovné náplne
 • Doklady o vzdelaní
 • Oznámenia o plate
 • Zaradenie a zápočet rokov
 • Majetkové priznania
 • Ochrana osobných údajov
 • Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov školy

II. Rozpočet a rozpočtové hospodárenie obce

 1. Právne predpisy
 2. Postavenie a obsah rozpočtu obce
 3. Kompetencie orgánov obce vo vzťahu k rozpočtu
 4. Peňažné fondy obce
 5. Rozpočet rozpočtových organizácií
 6. Rozpis rozpočtu
 7. Stanovisko k návrhu rozpočtu
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.