ONLINE konzultácie s Ing. Oxanou Hospodárovou - PODMIENKY A POSTUP PRI POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCÍ, ICH ZÚČTOVANIE A KONTROLA

Termín

13. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-21. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci obcí, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

13.12.2021

Variabilný symbol:

131221

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  Okruhy na konzultáciu,

  ku ktorým nám môžete posielať svoje otázky:

  1. Príslušná legislatíva
  2. Podmienky poskytovania dotácií
  3. Všeobecne záväzné naradenie (VZN)
  4. Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu
  5. Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií
  6. Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií
  7. Návratné finančné výpomocí
  8. Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce
  9. Príklady riešenia financovania ďalších aktivít v obci
  10. Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obcí

  Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

  Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektorky je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

  Čo je úlohou účastníka?

  Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

  Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.

  Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

  Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

  Zmluvné podmienky:

  Regionálne vzdelávacie centrum Košice
  Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

  IČO: 31268650
  DIČ: 2021412756
  Bankové spojenie: VÚB, a.s.

  IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

  SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

  Pracovný materiál:

  K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

  Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, spracovanie otázok, ich doplnenie, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

   

   

  ÚČTOVNÝ DOKLAD


  Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

  Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

  Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.